Algemene voorwaarden

Tot stand gekomen op 19 mei 2020.

Algemene Voorwaarden Heart of Living. Ingeschreven bij de KvK onder nummer 58966528.

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden zoals hierna vermeld.

Heart of Living: Heart of Living, bij de KvK ingeschreven onder nummer 58966528, is een onderneming gericht op het organiseren van Activiteiten voor 50-plussers. De activiteiten bestaan uit wandelactiviteiten en reizen en activiteiten gericht op bewustzijnsontwikkeling.

Deelnemer: Degene die de gelding van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van het Activiteit. Onder de Deelnemer worden zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Bedrijf: De Deelnemer handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument: De Deelnemer niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Overeenkomst: Elke Overeenkomst gesloten tussen Heart of Living en de Deelnemer, gericht op het verzorgen/uitvoeren van de Activiteiten.

Activiteiten: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Heart of Living voor of ten behoeve van de Deelnemer heeft verricht.

Dienstverlening op afstand: De Overeenkomst tussen Heart of Living en de Deelnemer, waarbij in het kader van een door Heart of Living georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Tarieven: De financiële vergoeding die voor het verzorgen/de uitvoering van de Activiteiten met de Deelnemer is overeengekomen.

Tegoedbon: Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering zonder betaling of tegen korting het Activiteit wordt verricht voor de Deelnemer. 

Artikel 2 Werkingssfeer Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Heart of Living en de Deelnemer, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Heart of Living, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Heart of Living en de Deelnemer in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Heart of Living zijn overeengekomen.

Indien Heart of Living niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Heart of Living in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

De Activiteiten met betrekking tot de wandelweekenden en reizen worden geregeld door Heart of Living. De Deelnemer is zich ervan bewust en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat hij/zij niet alleen akkoord gaat en gebonden is aan de Algemene Voorwaarden van Heart of Living, maar indien van toepassing ook aan de Algemene Voorwaarden van de verblijfslocatie, de Algemene Voorwaarden van de eventueel ingeschakelde reisorganisatie en de Algemene Voorwaarden van de vliegmaatschappij waarbij de Deelnemer zijn/haar vliegtickets heeft gekocht. 

Alle informatie op de website van Heart of Living (www.heartofliving.nl) is onder voorbehoud van wijzigingen in het programma, in de prijzen, in de data en in de locaties.

Artikel 3 Aanbiedingen en/of offertes
Alle aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen en/of offertes zijn geldig zolang Heart of Living nog een plek beschikbaar heeft voor de Deelnemer. Als het maximale aantal deelnemers is bereikt, mag Heart of Living de aanmelding van een Deelnemer weigeren.

Alle aanbiedingen en/of offertes van Heart of Living zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding en/of offerte is opgenomen. De aanbieding en/of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

Heart of Living kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Deelnemer, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Heart of Living daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Heart of Living anders aangeeft.

Alle aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Deelnemer van de aanbieding en/of offerte van Heart of Living.

Inschrijving voor de Activiteiten geschiedt doordat de Deelnemer zich aanmeldt door een e-mail te sturen naar het e-mailadres van Heart of Living: info@heartofliving.nl.

Heart of Living zal de aanmelding bevestigen door via de e-mail een bevestiging te versturen naar de Deelnemer. 

De inschrijving is pas definitief op het moment dat de betaling is ontvangen en het bedrag is bijgeschreven op de rekening van Heart of Living.

Zodra het maximale aantal inschrijvingen voor een Activiteit is bereikt, zal Heart of Living de Deelnemer op een wachtlijst plaatsen. Zodra er een plekje voor het gewenste Activiteit beschikbaar is, zal Heart of Living de Deelnemer hierover e-mailen en vragen of hij/zij alsnog wenst deel te nemen aan het Activiteit. 

Artikel 5 Duur Overeenkomst
De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6 Beëindiging Overeenkomst
Heart of Living en de Deelnemer kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.

Zowel Heart of Living als de Deelnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde per direct opzeggen. 

In geval van beëindiging van de Overeenkomst zal Heart of Living de reeds gemaakte kosten in rekening brengen.

Artikel 7 Annulering Overeenkomst
De Deelnemer en Heart of Living hebben het recht de Overeenkomst te annuleren.

Annulering kan alleen plaatsvinden via e-mail. In geval van annulering van de Overeenkomst zal Heart of Living de reeds gemaakte kosten als volgt in rekening brengen:

Reizen:
In geval van annulering van de Overeenkomst gelden de bij de betreffende reis genoemde annuleringsvoorwaarden.

Wandelweekenden en Wandel/zeilweekenden en Kerst Tweedaagse
Kosteloos annuleren tot 8 weken voor vertrek. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor vertrek, brengt Heart of Living 25% van de reissom in rekening. Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor vertrek, brengt Heart of Living 50% van de reissom in rekening. Bij annulering tussen 2 weken en 1 week voor vertrek, brengt Heart of Living 75% van de reissom in rekening. Bij annulering vanaf 1 week voor vertrek, brengt Heart of Living 100% van de reissom in rekening.

Dagactiviteiten, workshops, wandelcoaching en healing:
Kosteloos annuleren tot 2 weken voor aanvang van de activiteit. Bij annulering tussen 2 weken en 1 week voor aanvang van de activiteit, brengt Heart of Living 50% van het overeengekomen tarief in rekening. Bij annulering tussen 1 week en 48 uur voor aanvang van de activiteit, brengt Heart of Living 75% van het overeengekomen tarief in rekening. Bij annulering vanaf 48 uur voor aanvang van de activiteit, brengt Heart of Living 100% van het overeengekomen tarief in rekening.

In het geval van annulering wordt de Deelnemer, indien mogelijk, door Heart of Living een alternatief aangeboden.

Deze annuleringsregeling vervalt indien de oorspronkelijk ingeschreven Deelnemer 48 uur voor aanvang van het Activiteit ( dit geldt voor: wandelactiviteiten, workshops en wandelweekenden) wordt vervangen door een andere Deelnemer. De oorspronkelijk ingeschreven Deelnemer en de “vervangende” Deelnemer dienen zelf de verdeling van het reeds betaalde/te betalen tarief te regelen.

Heart of Living heeft het recht om bij een te gering aantal inschrijvingen bij een Activiteit (geldt alleen voor: wandelactiviteiten of workshops) het Activiteit uit te stellen naar een later moment of te annuleren. In dat geval zal, indien mogelijk, een passend alternatief worden geboden. Indien een passend alternatief (daaronder ook begrepen: het uitstellen van de Activiteit) niet mogelijk is, zal Heart of Living het volledige tarief terugbetalen aan de Deelnemer. De mededelingen dat een Activiteiten niet doorgaat en/of de mededeling van een alternatief, zal Heart of Living de Deelnemer zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 4 dagen voor aanvang van de Activiteit (als het een wandelactiviteit betreft) of 1 week voor aanvang van de Activiteit (als het een workshop betreft). Met betrekking tot de reizen en wandelweekenden kan de mededelingstermijn verschillen. Deze mededelingstermijn zal bij die specifieke Activiteiten worden aangegeven.

Indien de Deelnemer niet aanwezig is bij een Activiteiten zonder dat hij/zij de Activiteit heeft geannuleerd, dient de Deelnemer het volledige tarief te betalen.

Artikel 8 Wijziging Overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Heart of Living de Deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Heart of Living zal de Deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Heart of Living de Deelnemer hierover van tevoren inlichten.

Indien een vast tarief is overeengekomen, zal Heart of Living daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Heart of Living proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Heart of Living zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Heart of Living kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Deelnemer en Heart of Living zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 9 Uitvoering Overeenkomst
Heart of Living zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Heart of Living heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Heart of Living heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

De Deelnemer verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Heart of Living. Op korte termijn voor aanvang van de Activiteiten met betrekking tot de reizen en wandelweekenden zal Heart of Living de Deelnemer een e-mail sturen met de vraag of de Deelnemer dieetwensen heeft. De Deelnemer dient zo duidelijk mogelijk aan te geven of er dieetwensen en/of allergieën zijn. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk om Heart of Living alle omstandigheden mee te delen, waarvan hij/zij weet of behoort te weten dat deze omstandigheden noodzakelijk zijn voor Heart of Living om de Overeenkomst te kunnen uitoefenen. Hieronder vallen bijvoorbeeld -maar niet beperkt tot- het gebruik van medicatie of lichamelijke klachten/aandoeningen.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Heart of Living het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Deelnemer.

Artikel 10 Tarieven
Met betrekking tot de Deelnemer in de hoedanigheid van Consument zijn de tarieven in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. Met betrekking tot de Deelnemer in de hoedanigheid van Bedrijf zijn de tarieven in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De tarieven zijn inclusief extra kosten, zoals -maar niet beperkt tot- reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Heart of Living.

Van alle bijkomende kosten zal Heart of Living tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Deelnemer opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Deelnemer kunnen worden berekend.

Artikel 11 Wijziging tarieven
Indien Heart of Living bij het sluiten van de Overeenkomst een vast tarief overeenkomt, dan is Heart of Living gerechtigd tot verhoging van dit tarief, ook wanneer het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Heart of Living het voornemen heeft het tarief te wijzigen, stelt zij de Deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het tarief plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Deelnemer de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • De verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Heart of Living rustende verplichting ingevolge de wet;
 • De verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • Heart of Living alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • Bedongen is dat de uitvoering langer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Deelnemer heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Heart of Living zal de Deelnemer in geval van het voornemen tot verhoging van het tarief in kennis stellen. Heart of Living zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 12 Uitvoering Activiteiten en uitvoeringstermijnen
De Activiteiten zullen worden uitgevoerd op een tussen partijen overeengekomen locatie. Dit kan een locatie in Nederland zijn, maar ook een locatie buiten Nederland.

De Activiteiten met betrekking tot de wandelweekenden en meerdaagse reizen worden geregeld door Heart of Living. Heart of Living zal het verblijf van de Deelnemers regelen. De Deelnemer is zich ervan bewust en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat hij/zij niet alleen akkoord gaat en gebonden is aan de Algemene Voorwaarden van Heart of Living, maar indien van toepassing ook aan de Algemene Voorwaarden van de verblijfslocatie, de Algemene Voorwaarden van de eventueel ingeschakelde reisorganisatie en de Algemene Voorwaarden van de vliegmaatschappij waarbij de Deelnemer zijn/haar vliegtickets heeft gekocht.

De Activiteiten zullen worden uitgevoerd binnen een door Heart of Living opgegeven termijn.

Indien voor de uitvoering van de Activiteiten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Heart of Living gegevens of instructies nodig heeft van de Deelnemer, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Deelnemer deze aan Heart of Living heeft verstrekt.

Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Deelnemer Heart of Living schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Heart of Living alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de uitvoering van de Activiteiten blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Heart of Living haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Heart of Living binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Deelnemer het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 13 Dienstverlening op afstand
Deze bepaling is alleen van toepassing op de Deelnemer in de hoedanigheid van Consument.

Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Deelnemer in beginsel het recht de Overeenkomst gedurende 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen. Indien Heart of Living niet heeft voldaan aan haar informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Deelnemer in beginsel het recht de Overeenkomst gedurende 1 jaar na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Heart of Living in 1 jaar alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van 14 dagen te lopen.

Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat het Activiteit volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien Heart of Living met de uitvoering van het Activiteit is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Deelnemer en indien de Deelnemer heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Heart of Living het Activiteit volledig heeft verzorgd/verricht.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor Diensten betreffende logies en Diensten die worden verricht op een bepaalde periode of tijdens een bepaalde periode. Gelet op de aard van de Diensten van Heart of Living is het niet mogelijk om de Overeenkomst te herroepen. Het herroepingsrecht, waar de Consument normaliter wel aanspraak op kan maken, is niet van toepassing bij de Diensten van Heart of Living.

Artikel 14 Betaling
Voor aanvang van de Activiteit ontvangt de Deelnemer per e-mail een bevestiging met daarin aangegeven de kosten voor de deelname. 

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Heart of Living aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels een overboeking.

Deelnemers in de hoedanigheid van Consument dienen vooraf te betalen. Deelnemers in de hoedanigheid van Bedrijf dienen achteraf te betalen. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Heart of Living aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. De betalingen bij de wandelingen verschillen van de betalingen bij de reizen. Bij de reizen en wandelweekenden dient de Deelnemer vaak al ver van tevoren een aanbetaling te doen. De aanbetaling betreft meestal 50% van het tarief. Bij de wandelingen, workshops en individuele sessies dient de Deelnemer vooraf het tarief in één keer te betalen.

De Deelnemer is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Heart of Living is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Deelnemer te factureren.

Heart of Living en de Deelnemer kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Deelnemer betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Betaling dient op de -in de per e-mail verstuurde bevestiging- aangegeven datum voldaan te zijn. Indien de Deelnemer na twee betalingsherinneringen en binnen de aangegeven termijn niet tot betaling overgaat, zal Heart of Living de vordering uit handen gegeven en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Deelnemer. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Deelnemer, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Deelnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Heart of Living en de verplichtingen van de Deelnemer jegens Heart of Living onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15 Incassokosten
Indien de Deelnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Deelnemer. In ieder geval is de Deelnemer incassokosten verschuldigd.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Heart of Living, voor zover de Deelnemer handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Heart of Living, voor zover de Deelnemer handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Deelnemer handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Heart of Living pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Heart of Living de Deelnemer na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Deelnemer.

Artikel 16 Tegoedbon
Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij Heart of Living.

De Wederpartij dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.

Een tegoedbon is slechts geldig gedurende de geldigheidsduur. De geldigheidsduur wordt op de Tegoedbon vermeld.

Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

Artikel 17 Opschorting
Indien de Deelnemer een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Heart of Living het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Heart of Living bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • Na het sluiten van de Overeenkomst Heart of Living omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Deelnemer de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Deelnemer bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Heart of Living kan worden gevergd.

Heart of Living behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 Ontbinding
Indien de Deelnemer een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Heart of Living bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Heart of Living bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • Na het sluiten van de Overeenkomst Heart of Living omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Deelnemer de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Deelnemer bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Door de vertraging aan de zijde van de Deelnemer niet langer van Heart of Living kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Heart of Living kan worden gevergd;
 • De Deelnemer in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • De Deelnemer onder curatele wordt gesteld;
 • De Deelnemer komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Heart of Living op de Deelnemer onmiddellijk opeisbaar.

Indien Heart of Living de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Heart of Living niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Deelnemer, is de Deelnemer aansprakelijk voor de door Heart of Living geleden schade.

Artikel 19 Overmacht
Een tekortkoming kan niet aan Heart of Living of de Deelnemer worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Heart of Living geen invloed kan uitoefenen en waardoor Heart of Living niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het Heart of Living wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Heart of Living in redelijkheid niet van de Deelnemer mag worden verlangd.

Heart of Living heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Heart of Living zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Heart of Living als de Deelnemer kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Heart of Living zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Heart of Living ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Heart of Living gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Deelnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 20 Aansprakelijkheid
De Overeenkomst tussen Heart of Living en de Deelnemer leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverplichting. Heart of Living garandeert derhalve dat de door haar verzorgde Activiteiten beantwoorden aan de Overeenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd, maar kan nimmer een bepaald resultaat garanderen.

Heart of Living is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Heart of Living

Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • Materiële schade aan de eigendommen van de Deelnemer;
 • Redelijke kosten, die Deelnemer heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • Redelijke kosten, die Deelnemer redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Deelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • Redelijke kosten, die Deelnemer redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

Heart of Living is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Deelnemer.

Heart of Living is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Heart of Living is uitgegaan van door de Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Heart of Living kenbaar behoorde te zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Heart of Living of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Heart of Living is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien Heart of Living aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Heart of Living beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Heart of Living aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Heart of Living overeenkomstig de verzekering draagt.

De Deelnemer dient de schade waarvoor Heart of Living aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Heart of Living te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Heart of Living vervalt binnen 1 jaar nadat de Deelnemer bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 21 Vrijwaring
De Deelnemer vrijwaart Heart of Living voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Deelnemer toerekenbaar is.

Indien Heart of Living uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Deelnemer gehouden Heart of Living zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Heart of Living en derden komen verder voor rekening en risico van de Deelnemer.

Artikel 22 Verjaringstermijn
Voor alle vorderingen jegens Heart of Living en de door Heart of Living (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 1 jaar.

Artikel 23 Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Heart of Living behoudt zich de rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Heart of Living behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de Activiteiten toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 24 Geheimhouding
Zowel Heart of Living als de Deelnemer zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, Deelnemers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 25 Privacy
Heart of Living handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Heart of Living heeft een Privacyverklaring opgesteld, die is te raadplegen op haar website: www.heartofliving.nl

De gegevens en informatie die de Deelnemer aan Heart of Living verstrekt, zal Heart of Living zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Heart of Living zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

Heart of Living mag de persoonsgegevens van de Deelnemer uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden: in het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden of het afhandelen van een eventuele klacht.

Het is Heart of Living niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Deelnemer uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

De Deelnemer heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

De Deelnemer is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Deelnemer gaat akkoord dat Heart of Living de Deelnemer voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Deelnemer niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Deelnemer dit kenbaar maken.

Artikel 26 Nieuwsbrief
De Deelnemer kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Deelnemer op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Deelnemer ontvangt de nieuwsbrief per e-mail.

De Deelnemer kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Deelnemer zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 27 Wijziging Algemene Voorwaarden
Heart of Living heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.

Heart of Living zal de Deelnemer per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Deelnemer op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Deelnemer niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Deelnemer het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 28 Klachtenregeling
Indien de Deelnemer een klacht heeft omtrent de Activiteit kan de Deelnemer per e-mail aan Heart of Living een klacht indienen: info@heartofliving.nl.

De Deelnemer dient een klacht binnen één week bij Heart of Living, in te dienen, te rekenen vanaf het moment waarop de Deelnemer kennisnam van het bestaan van de klacht.

Heart of Living behandelt alle klachten vertrouwelijk.

Indien de Deelnemer volledig of gedeeltelijk niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan zal Heart of Living de klacht van de Deelnemer niet in behandeling nemen. Pas wanneer Heart of Living de betaling heeft ontvangen zal de klacht in behandeling worden genomen.

Heart of Living zal er naar streven de klacht binnen één week af te handelen.

Artikel 29 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Heart of Living partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Deelnemer zijn woonplaats in het buitenland heeft.

Geschillen tussen Heart of Living en de Deelnemer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 30 Vindplaats
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 58966528.