Reisvoorwaarden voor pakketreizen

Inhoud

Artikel 1 – Definities  

Organisator: Heart of Living ingeschreven onder KvK-nummer in het Handelsregister onder nummer  58966528 

Reiziger: iedere persoon die met de Organisator een overeenkomst met betrekking tot een Pakketreis  wil sluiten en iedere persoon die op grond van de overeenkomst het recht heeft om te reizen; 

Reisdienst: de diensten die onderdeel zijn van de reis, zoals personenvervoer, autohuur,  accommodatie en excursies. 

Reisdienstverlener: de dienstverlener die een onderdeel van de Reis uitvoert, zoals  accommodatieverschaffers, vervoerders, externe gidsen, etc..  

Overeenkomst: de overeenkomst die betrekking heeft op de geboekte Pakketreis, inclusief deze  Voorwaarden. 

Schriftelijk: op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail. 

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 

Pakketreis: een pakketreis in de zin van het Burgerlijk Wetboek, Boek 7, titel 7 A. 

Reis: een Pakketreis of indien de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard een enkele Reisdienst. 

Werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen, binnen  werktijden (9u-17u Nederlandse tijd).

Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden  

2.1 Pakketreizen  

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Organisator aangeboden of met de  Organisator overeengekomen Pakketreizen.  

2.2 Reisdiensten  

Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op Reisdiensten die geen  pakketreis vormen. Titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek waarin regels staan over pakketreisovereenkomsten is in dat geval niet van toepassing. Voor deze Reisdiensten geldt  geen bescherming bij insolventie van de Organisator, tenzij uitdrukkelijk in het aanbod is  vermeld welke partij dekking biedt en dit volgt uit de garantie- of verzekeringsvoorwaarden. 

2.3 Afwijkende en aanvullende voorwaarden  

Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen in de  overeenkomst en afwijkende bepalingen prevaleren boven deze algemene voorwaarden. 

 

De boeking

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst  

3.1 Inhoud aanbod  

De aangeboden Reis omvat enkel de diensten en voorzieningen die in de offerte en  publicaties van de Organisator uitdrukkelijk zijn omschreven. Informatie in publicaties van  Reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod. Aan deze publicaties kunnen dan  ook geen rechten worden ontleend. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen,  waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.

3.2 Vrijblijvend aanbod  

Het aanbod van de Organisator is vrijblijvend en kan na aanvaarding tot 17.00 uur van de  eerstvolgende Werkdag, de dag nadat het aanbod tot stand is gekomen, worden herroepen  door de Organisator. 

3.3 De boeking  

De Overeenkomst komt tot stand zodra de Reiziger het aanbod van de Organisator aanvaardt en uiteraard onder voorbehoud van beschikbaarheid van de Reis. 

De overeenkomst komt eerst tot stand nadat de boeking heeft plaatsgevonden. 

3.4 Voorkeuren  

Aan voorkeuren die de Reiziger doorgeeft kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij de  Organisator Schriftelijk heeft bevestigd aan de voorkeur te voldoen. De enkele vermelding als  voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende. 

3.5 Bijzondere vereisten  

Indien de Reiziger bij de boeking medische vereisten of andere zwaarwegende belangen als  ‘vereiste’ aan de Organisator kenbaar maakt, zal de Organisator beoordelen of deze hieraan  kan voldoen. Hierover zal goed overleg tussen de organisator en reiziger plaatsvinden. 

Indien de Organisator niet aan de vereisten kan of wil voldoen zal de Overeenkomst niet tot  stand komen. Indien aan deze vereisten kosten verbonden zijn, zullen deze volledig aan de  reiziger worden doorberekend. 

3.6 Bevestiging van de boeking  

De Organisator stuurt na de boeking van de reis en de controle van beschikbaarheid een  boekingsbevestiging. 

3.8 Herroeping door reiziger  

Een boeking van de Reis is definitief. De Reiziger heeft geen recht om de Overeenkomst te  herroepen. 

3.9 Minderjarigen  

De Reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn.  

3.10 Boeken voor andere Reizigers & communicatie  

De Reiziger die voor andere Reizigers boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle  verplichtingen die daaruit voortvloeien en dient de juiste en alle van belang zijnde informatie te  verstrekken aan de reisorganisator. De andere Reizigers zijn ieder voor hun eigen deel  aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie  wordt enkel verstuurd naar de Reiziger die de boeking verricht. De Reiziger die de reis boekt  is te allen tijde hiervoor aansprakelijk.  

 

Voor de reis

Artikel 4 – Betaling  

4.1 Aanbetaling  

De aanbetaling bedraagt 20% van de reissom exclusief de prijs van eventuele vliegtickets.  Vliegtickets dienen bij de aanbetaling volledig betaald te worden. Deze zullen op de factuur  apart gespecificeerd worden. De aanbetaling dient binnen 14 dagen na de boeking te zijn  ontvangen.

4.2 Restantbetaling  

Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de Reis te zijn voldaan.  Bij boeking binnen 6 weken voor aanvang van de Reis dient de volledige reissom direct bij  boeking te worden voldaan.  

4.3 Verzuim en rente  

Indien de Reiziger niet betaalt binnen de afgesproken termijn is de Reiziger zonder dat een  nadere schriftelijke ingebrekestelling is vereist in verzuim en is vanaf de datum van niet  betaling over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag der  algehele voldoening. 

4.4 Incassokosten  

De Reiziger dient buitengerechtelijke incassokosten te betalen indien deze niet betaald heeft  binnen de uiterste betalingstermijn die via een Schriftelijke aanmaning, waarin de  buitengerechtelijke incassokosten worden gevorderd, is gesteld. De buitengerechtelijke  incassokosten bedragen: 15% van het gevorderde tot €2500, 10% over de daaropvolgende €  2500 (tot € 5.000,00) , 5% over de daaropvolgende € 5000 (tot € 10.000,00) en 1% over de restant hoofdsom. 

4.5. Verdere gevolgen van uitblijven van betaling  

Zolang de Reiziger niet betaald heeft, kan de Organisator de reisbescheiden onder zich  houden. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is  betaald, kan de Organisator de Reiziger uitsluiten van deelname. De verplichting tot betaling  blijft bestaan. In plaats van de Reiziger uit te sluiten van deelname kan de Organisator de  Overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten zoals bepaald in  artikel 8 tweede lid bij de Reiziger in rekening brengen. 

 

Informatie

Artikel 5  

A Informatie door de Organisator  

5.1 Reissom  

Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

5.2 Informatie door de Organisator bij de boeking  

Bij de boeking of meteen daarna verstrekt de Organisator de Overeenkomst aan de Reiziger  waaronder de geaccepteerde voorkeuren van de Reiziger en op de Nederlandse nationaliteit  afgestemde informatie over de benodigde reisdocumenten (paspoorten, visa, etc.) en  eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied. 

5.3 Reisdocumenten  

De Reiziger dient gedurende de Reis te beschikken over de noodzakelijke reisdocumenten,  zoals een paspoort of identiteitsbewijs (indien toegestaan voor de reisbestemming) , visa,  vaccinatiebewijzen, etc.. Gelet op het grote belang hiervan, dient de Reiziger bij de officiële  instanties te controleren of de informatie volledig en actueel is. De Reiziger dient vóór de  boeking van de Reis te controleren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te  verkrijgen. Als de Reiziger de Reis niet of niet geheel kan maken door het ontbreken van de juiste reisdocumenten, komen de kosten voor rekening van de Reiziger. 

5.4 Reisbescheiden  

De reisbescheiden (vervoertickets, vouchers, etc.) worden uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan  de Reiziger toegezonden, tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Als de Reiziger de 

reisbescheiden niet 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen, dient deze per telefoon of mail  hierover met de reisorganisator contact op te nemen. 

5.5 Informatie over verzekeringen  

De Organisator wijst de Reiziger op de mogelijkheid om een annuleringsverzekering en een  reisverzekering af te sluiten. De Organisator kan een dergelijke verzekering adviseren ivm de  COVID dekking. 

B Informatie door de Reiziger  

5.6 Relevante informatie van de Reiziger(s)  

Voor de boeking verstrekt de boekende Reiziger alle relevante informatie over de aangemelde  Reizigers, in het bijzonder over de gezondheid. Indien de verstrekte informatie onjuist of  onvolledig is kan de Reiziger van deelname wordt uitgesloten. De Reiziger is dan de  annuleringskosten overeenkomstig artikel 8 verschuldigd. Andere kosten komen eveneens  voor rekening van de Reiziger.  

5.7 Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen en ziekte  

Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen en reizigers met  een ziekte die mogelijk effect heeft op de Reis dienen dit bij het aangaan van de  Overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de Reiziger hiermee bekend is te  melden bij de Organisator in verband met eventuele gevolgen voor de Reis en in het bijzonder  het luchtvervoer. Deze Reizigers dienen zelf bij de vervoerder te verifiëren of er een medische  verklaring nodig is om te mogen reizen.

 

Artikel 6 – Indeplaatsstelling  

6.1 Voorwaarden en kennisgeving  

Een Reiziger kan de Reis overdragen aan een andere persoon. De andere persoon moet  voldoen aan alle aan de Reis verbonden voorwaarden. Overdracht is slechts mogelijk voor  zover de voorwaarden van de betrokken Reisdienstverlener dit toelaten. Indien vliegtickets  onderdeel zijn van de Reis is overdracht van de vliegtickets niet mogelijk. Overdracht van de  Reis is dan mogelijk indien – op kosten van de Reiziger – nieuwe vliegtickets worden geboekt.  Indeplaatsstelling is uiterlijk tot 7 dagen voor vertrek van de reis mogelijk. 

 6.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten  

De Reiziger, die de reis oorspronkelijk geboekt heeft, en degene die de Reis overneemt, zijn  hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de reissom en bijkomende kosten die  voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten. 

 

Artikel 7 – Wijziging op verzoek van de Reiziger  

7.1 Wijziging  

De Reiziger die de Reis heeft geboekt, kan de Organisator verzoeken de Overeenkomst te  wijzigen. De Organisator is hier niet toe verplicht. De Organisator stelt de Reiziger op de  hoogte van de nieuwe reissom. Indien de Reiziger akkoord gaat met de kosten van de  wijziging zijn de nieuwe reissom en wijzigingskosten verschuldigd. Indien de nieuwe reissom  lager uitvalt dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de  verschuldigde wijzigingskosten. 

7.2 Wijziging vertrekdatum  

Tenzij de Organisator aangeeft dat er sprake is van een omboeking, vormt de wijziging van de  vertrekdatum de annulering van de bestaande overeenkomst en de totstandkoming van een 

 

Artikel 8 – Annulering door de Reiziger  

8.1 Annulering  

De Reiziger kan de boeking voor aanvang van de Reis annuleren. Annulering dient Schriftelijk  te geschieden en wel per mail. De datum waarop de annulering door de Organisator wordt  ontvangen, geldt als het moment van annulering. Bij ontvangst na 17.00u of buiten  Werkdagen om wordt de volgende Werkdag gezien als de datum van ontvangst.  

8.2 Annuleringskosten  

Indien er een vlucht bij de Reis is inbegrepen dan is de Reiziger bij annulering de volgende  bedragen verschuldigd: 

  1. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 20%  van het overige deel van de reissom; 
  2. vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de  vlucht + 50% van het overige deel van de reissom;  
  3. vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de  vlucht + 75% van het overige deel van de reissom;  
  4. vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% van de reissom. 

Indien geen vlucht is inbegrepen is de Reiziger de volgende bedragen verschuldigd: a. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: 20% van de reissom; 

  1. vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom; c. vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom; d. vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% van de reissom. 

8.3 Vermindering aantal reizigers  

Indien binnen één boeking het aantal Reizigers wordt verminderd, kan de Organisator naar  keuze als annuleringskosten in rekening brengen: 

1) de in lid 2 van dit artikel genoemde standaardannuleringskosten, of; 

2) de gehele reissom van de geannuleerde persoon min de kostenbesparingen als gevolg  van de annulering.  

8.4 Annuleringskosten bij annulering ná een omgeboekte reis  

Het kan voorkomen dat de Reiziger en Organisator de reis omboeken naar een later moment.  Als de Reiziger de omgeboekte reis annuleert, bedragen de annuleringskosten tenminste het  bedrag dat verschuldigd zou zijn als op de datum van omboeking zou zijn geannuleerd.  

 

Artikel 9 – Wijziging door de Organisator  

9.1 Wijzigingen  

De Organisator kan voor aanvang van de Reis eenzijdig kleine wijzigingen in de Reis  doorvoeren. De Reiziger wordt hiervan op de hoogte gesteld. 

9.2 Ingrijpende wijzigingen  

Indien noodzakelijk kan de Organisator voor aanvang van de Reis de voornaamste  kenmerken ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve  Reis. De Reiziger kan de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder  betaling van annuleringskosten. Bij beëindiging wordt de door de Reiziger betaalde reissom  terugbetaald. De Organisator kan de Reiziger een redelijke termijn stellen waarbinnen de  Reiziger zijn keuze duidelijk dient te maken. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde  termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

 

Uitvoering van de reis

Artikel 11 – Verantwoordelijkheid & tekortkomingen  

11.1 Goede uitvoering van de Reis  

De Organisator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeengekomen Reisdiensten,  ongeacht of deze door de Organisator zelf of door een andere Reisdienstverlener worden  uitgevoerd. De Organisator dient de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de  verwachtingen die de Reiziger op grond van de publicaties, de Overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.  

11.2 Wijzigingen in reisschema en reistijden  

De Organisator zal de Reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema. Indien de  Organisator niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de Reiziger enkel worden  geïnformeerd op het bij de Organisator bekende e-mailadres of (mobiele) telefoonnummer.  

11.3 Klachtplicht reiziger  

De Reiziger stelt de Reisdienstverlener en de Organisator in lijn met artikel 15 (klachten) direct in kennis van gebreken of problemen bij de uitvoering van de Reisdiensten. 

11.4 Oplossing door de Organisator  

De Organisator zorgt dat tekortkomingen worden verholpen. Een tekortkoming hoeft niet te  worden verholpen als dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt. 

11.5 Compensatie  

Indien de tekortkoming niet kan worden opgelost, zal de Organisator (of Reisdienstverlener) in  overleg treden met de Reiziger en kan deze waar gepast een compensatie of alternatief 

regelen. De Reiziger heeft geen recht op compensatie of alternatief indien de tekortkoming is  toe te rekenen aan de Reiziger. 

 

Artikel 12 – Hulp en bijstand  

12.1 Verplichte bijstand  

De Organisator verleent de Reiziger hulp en bijstand indien de Reiziger in moeilijkheden  verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten,  plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en door de Reiziger te helpen bij het gebruik  van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen. 

12.2 Kosten  

De Organisator brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de  moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de Reiziger. 

 

Aansprakelijkheid

Artikel 13 – Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen 

13.1 Toerekening & overmacht  

De Reiziger heeft geen recht op vergoeding van schade die de Reiziger oploopt als gevolg  van een tekortkoming die is te wijten aan:  

  1. de Reiziger; 
  2. derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en de  tekortkoming niet kon worden voorzien of voorkomen, of; 
  3. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. 

13.2 Aansprakelijkheidsuitsluiting  

Iedere aansprakelijkheid van de Organisator voor schade is beperkt tot driemaal de reissom,  tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger of de schade is  veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van de Organisator. 

13.3 Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening  Indien de Organisator aansprakelijk is voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit  het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger, zal deze aansprakelijkheid beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale  verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele Reisdiensten. 

13.4 Verzekerde schade  

De Organisator is niet aansprakelijk voor schade die gedekt wordt door verzekeringen, zoals  zorg-, reis-, evenementen-, of annuleringsverzekeringen. 

13.5 Verjaring  

Iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade en andere vorderingen van de  reiziger verjaren twee jaar nadat de Reis heeft plaatsgevonden. Indien de Reis geen doorgang  vond verjaart het twee jaar na de geplande datum van aanvang. 

13.6 Geen dubbele compensatie  

De Reiziger heeft geen recht op dubbele compensatie. Als de Reiziger recht heeft op  compensatie op grond van internationale verdragen of EU-verordeningen krijgt de Reiziger  niet ook nog een compensatie op grond van deze Overeenkomst. 

 

Verplichtingen reiziger

Artikel 14 – Verplichtingen Reiziger  

14.1 Gedrag en opvolging van aanwijzingen  

De Reiziger dient zich als een redelijk handelend Reiziger te gedragen en is verplicht alle  aanwijzingen van de Organisator en de Reisdienstverleners op te volgen. 

14.2 Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname  

Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een Reiziger overlast veroorzaakt, kan de  Organisator/Reisdienstverlener de Reiziger de verdere deelname aan de Reis gedeeltelijk of  geheel ontzeggen. De Reiziger heeft dan geen recht op terugbetaling van gelden. Verdere  hierdoor ontstane kosten komen voor rekening van de Reiziger. 

14.3 Waarschuwing  

Voordat de Reiziger wordt uitgesloten van deelname, krijgt de Reiziger eerst een mondelinge  of schriftelijke waarschuwing. Een waarschuwing is niet vereist indien dit gegeven de  omstandigheden niet op zijn plaats is. 

14.4 Aansprakelijkheid reiziger en vrijwaring  

De Reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van  de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden  toegerekend. De Reiziger vrijwaart de Organisator van aanspraken van bij de Reis betrokken  Reisdienstverleners, andere Reizigers of derden voor schade die door de Reiziger is  veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend. 

14.5 Controle tijdstip terugreis  

De Reiziger dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis het exacte tijdstip  van vertrek te verifiëren.  

14.6 Formele gezondheidseisen 

De Reiziger dient te voldoen aan alle op de bestemming (en doorreislanden) geldende  gezondheidseisen. Overheden kunnen deze vereisten onaangekondigd wijzigen. De gevolgen  van deze wijzigingen vallen binnen de risicosfeer van de Reiziger. 

14.7 Maatregelen door Reisdienstverleners  

Reisdienstverleners kunnen alle redelijke maatregelen nemen en medewerking van Reizigers  verlangen, onder meer ter voorkoming en bestrijding van calamiteiten, ter beperking van  gezondheidsrisico’s, ter voorkoming van schade dan wel ter naleving van  

overheidsvoorschriften. Bij het niet-naleven van de maatregelen of aanwijzingen kan de  Reiziger de Reisdienst en de toegang worden ontzegd. 

14.8 Materiaalgebruik 

De Reiziger dient netjes met verstrekte materialen om te gaan. Bij ontvangst dient de Reiziger  deze zaken te controleren en gebreken direct te melden. De Reiziger is aansprakelijk voor  beschadiging, verlies of diefstal van het ter beschikking gestelde materiaal. 

14.9 Corona  

Indien de reiziger last heeft van verkoudheid, keelpijn en andere klachten die zouden kunnen  duiden op corona, zal hij niet deelnemen aan de reis en de reis tijdig annuleren. Alle kosten  zijn voor de reiziger.

Indien een reis niet kan doorgaan vanwege corona worden de voor de pakketreizen betaalde  bedragen volledig terugbetaald of zal er een tegoedbon worden verstrekt of zal er aan andere  reis op een later tijdstip worden aangeboden als reizen weer mogelijk is. 

 

Overige bepalingen

Artikel 15 – Klachten  

15.1 Informatie  

De Organisator verstrekt voor aanvang van de Reis de contactgegevens voor noodgevallen. 

15.2 Melden ter plaatse  

Indien de Reiziger meent dat de Reis niet goed wordt uitgevoerd, dient hij het probleem of  gebrek meteen te melden bij de betrokken Reisdienstverlener zodat deze een oplossing kan  bieden. Indien reisleiding van de Organisator ter plaatse is, dient de klacht meteen bij de  reisleiding te worden gemeld alsmede dient deze klacht ook meteen bij de organisator gemeld  te worden en wel per whatsapp op nummer (00-31)629068564 of per mail op  info@heartofliving.nl 

15.3 Niet verholpen klacht melden na terugkomst  

Alle klachten die volgens de Reiziger niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de  Reis, dienen binnen twee maanden na de Reis, Schriftelijk en met redenen omkleed bij de  Organisator te zijn ingediend. 

15.4 Gevolgen niet of niet tijdig melden van de tekortkoming of klacht  Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het tweede lid (melden ter plaatse) van dit artikel kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele compensatie, tenzij de belangen van de  Organisator door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig  zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het  geval niet redelijk is. 

  

Artikel 16 – Overige bepalingen  

16.1 Rechten van derden  

Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken  derden kunnen zich richting de Reiziger beroepen op de bepalingen uit de Overeenkomst en  deze Voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen). 

16.2 Toepasselijk recht  

Op het aanbod, de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend Neder lands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.  

16.3 Bevoegde rechter  

De rechtbank, binnen wiens werkgebied de vestigingsplaats van de Organisator, zijnde Ede, is  gelegen, is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen inzake de Overeenkomst en  hetgeen daarmee samenhangt, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Het is de Organisator  daarnaast toegestaan de Reiziger in diens woonplaats voor het gerecht te dagen.